โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้านแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)