"รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ระยะที่๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๕๙ ระยะที่ ๑ ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ พื้นทื่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ  ครบ ๗๐  ปี  ในวันที่ ๙  มิถุนายน  ๒๕๕๙ และ  พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ทรงเจริญพระชนมพรรษา  ๗ รอบ  ๘๔  พรรษา วันที่  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๙

          ๒.เพื่อให้แหล่งน้ำลื้นที่ป่าพื้นคืนสู่สภาพเดิม มีความอุดมสมบูรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งและอุทกภัยได้อย่างยั่งยืน

          ๓. เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำ  ร่วมกันฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

          ๔. เพื่อให้บทบาทหน้าที่ในการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” เป้นไปตามเจตนารมณ์ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงแหล่างน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร ตลอดจนการดำเนินชีวติและประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          ๕.  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ ที่รงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

ผลการดำเนินกิจกรรม

          ด้านปริมาณ

 ประชาชนทั่วไป  จำนวน ๖๒  คน

การปลูกต้นไม้    จำนวน ๒๐๐  ต้น

ด้านคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิ่มพื้นที่ป่าไม้สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่ดีและช่วงลดสภาวะโลกร้อน

ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม