ประชุม

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วยตำบลนาตาล
 ได้จัดการประชุม "คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล"
 ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี