โครงการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา เวลา ๑๐.๐๐ น. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล
ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ได้จัดโครงการ การเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ
โดยได้รับเกียรติ จากนายส่งศักดิ์ สุภโคตร เป็นประธานในโครงการครั้งนี้
 และได้รับเกียรติ จากฝ่ายทันตกรรม รพ.สต.นาตาล
เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในการดูแลทันตกรรมในเด็กก่อนวัยเรียน