โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดชัยมงคล ประจำปี ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. นายส่งศักดิ์ สุภโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้รับมอบหมายจาก นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ไห้เป็นประธานการเปิด "โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙" โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑.เพื่อความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน จากวิทยากร รพ.สต.นาตาล
๒.ตรวจช่องปากให้เด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
๓.เด็กก่อนวัยเรียนจะได้รับแปลงสีฟัน ยาสีฟันทุกคน