โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็กวัดบูรพา ประจำปี ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายส่งศักดิ์ สุภโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานการเปิด "โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๕๙" โดยมีกิจกรรม ดังนี้
๑.เพื่อความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กก่อนวัยเรียน จากวิทยากร รพ.สต.นาตาล
๒.ตรวจช่องปากให้เด็กก่อนวัยเรียนทุกคน
๓.เด็กก่อนวัยเรียนจะได้รับแปลงสีฟัน ยาสีฟันทุกคน
โดย กองการศึกษา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกรับ รพ.สต.นาตาล และ สปสช. จัดทำโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์เด็กเล็ก