เวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพูฒ นายก อบต.นาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนชาวตำบลนาตาล ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พันเอก ชวนากร ผดุงกิจ ผบ.นพค.51 สนภ.5 นทพ. พร้อมคณะ ได้จัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตา