ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำโดย พันเอก ชวนากร ผดุงกิจ ผบ.นพค.๕๑ สนภ.๕ นทพ. ลงตรวจพื้นที่ในการจัดทำแผนงาน/โครงการ เสนอของบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑