การประชุม

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม"คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ" การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล