พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๙น.
อำเภอนาตาลดำเนินการประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพร
ะมหากรุณาธิคุณฯ ที่พระองค์มีต่อประเทศชาติไทย
และเป็นอนุสรณ์สถานสำหรับเค
ารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนาตาล
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอนาตาล