ร่วมรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ
นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาตาล
พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาตาลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง
ร่วมกิจกรรม "เดินรณรงค์ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ"
ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น.