ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐น.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙