ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ทำการลงพื้นที่ ซ่อมบำรุงถนน สายระหว่าง บ้านโนนเจริญ - บ้านคันพะลาน