โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น.องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ ๙ ร่วมเป็นเกีรยติมอบบ้านเทิดไท้ "โครงการการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ " แก่นางบัวพา กานุสนธ์ บ้านดอนงิ้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี