โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้ให้เกียรติเป็นประธานการเปิด "โครงการตรวจวัดและคัดกรองความบกพร่องทางการมองเห็นในประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล และได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลดวงตา แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี โดยวิทยากรจาก โรงพยาบาลนาตาล นางพัชรี อมรสิน หัวหน้าฝ่ายกลุ่มการพยาบาล รพ.นาตาล และนายธวิท สิมาฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.นาตาล