จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี