ทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ได้พร้อมกันเป็นเจ้าทอดกฐินอำเภอนาตาล ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อเป็นการรักษาและดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนาเช่นเคยถือปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี สำหรับทุนทรัพย์ที่ได้รับจากการทำบุญครั้งนี้มอบถวายวัดศรีโพธิ์ไทร บ้านพะลาน หมู่ที่ ๑ ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาลเป็นประธานการทอดกฐินในครั้งนี้