ร่วมงาน

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงาน"รวมพลังแห่งความภักดี" ณ ที่ว่าการอำเภอนาตาล โดยนายอำเภอนาตาล นายอภัย วุฒิโสภากร เป็นผู้กล่าวนำคำปฏิญาณตน