ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านนาตาลใต้ ในพิธีได้รับเกียรติจาก นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอนาตาลเป็นประธานในพิธีเปิด และ นายอภิวัตร พวงพุฒิ นายก อบต.นาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน