ประชุมแผนการดำเนินการโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อบต.นาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุบลราชธานี และเครือข่ายดำเนินการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์เก้บน้ำ ประชารัฐต้านภัยแล้ง