วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายหองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกิจกรรม วัน อสม. แห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอนาตาล จัดขึ้นโดยชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอนาตา