ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

โดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมต้อนรับ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพ แก่ผู้ประสบภัยในเขตตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
จากเหตุการณ์พายุฤดูร้อนในวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พบผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลนาตาลทั้งสิ้น ๑๔๗ ครัวเรือน แยกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
หมู่ที่ ๑ จำนวน ๑ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๔ จำนวน ๑๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๘ จำนวน ๑๐๐ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๑๑ จำนวน ๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ ครัวเรือน 
หมู่ที่ ๑๕ จำนวน ๗ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๑๖ จำนวน ๒ ครัวเรือน
หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๑๕ ครัวเรือน
ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลร่วมกับทีมเยียวยาจิตใจผุ้ประสบภาวะวิกฤต ได้ดำเนินการลงทะเบียนและสำรวจความเสียหายโดยเบื้องต้นและทำการช่วยเหลือในขั้นต้นไว้แล้ว