๒๕ เม.ย. ๖๐ พิธีเปิดโครงการปั้นโอ่งซีเมนต์

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นโดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายอภัย วุฒิโสภากร ( อภัย วุฒิโสภากร (อภัย วุฒิโสภากน)) นายอำเภอนาตาล เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ในโครงการีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก ๑๘ หมู่บ้าน ๆ ละ ๒ ราย รวมทั้งสิ้น ๓๖ รายและให้ผู้สนใจสามารถเข้าชมและสอบถามได้ ทั้งนี้กิจกรรมตามโครงการจัดระหว่างวันที่ ๒๕-๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี