ฝึกอบรม อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม "โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. ประจำปี ๒๕๖๐"