โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัด "โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติ จากนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล