๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (ขบวนแห่เทียนพรรษา)

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ โดยประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับ อบต.กองโพน อบต.พะลาน อบต.พังเคน สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล และกลุ่มเยาวชนตำบลนาตาล จัดขบวนแห่เทียนพรรษาในงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลสืบสานงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๐