๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (การแสดง)

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กิจกรรมในโครงการ อบต.นาตาลสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี พ่.ศ. ๒๕๖๐ การแสงดจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง ๔ แห่ง สภาวัฒนธรรมตำบลนาตาล และกลุ่มส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาล