๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย)

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (มวยไทย)