๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล)

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๗ ก.ค. ๖๐ แห่เทียนเข้าพรรษา (พิธีมอบรางวัล)