โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล กองสวัสดิการสังคม ได้จัด โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรี ประจำปี ๒๕๖๐ " กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "