๒ ส.ค. ๖๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล พร้อมด้วย นายสิทธิพล พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ลงพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาตาล เพื่อวางแผนการพัฒนาอาคาร และปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบบริเวณศูนย์