กองช่าง งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบบน้ำ

ผลงานของ : กองช่าง

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล งานช่างประปาดำเนินการติดตั้งวาล์ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านนาตาล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นที่ตกค้างในท่อส่งน้ำเมนหลัก