ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน อำเภอสะอาด

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล นำคณะบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประกวด "อำเภอสะอาด" ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอนาตาล