๓๐ ส.ค. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช.

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุน สปสช. ระดับท้องถิ่น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล