๑๓ ก.ย. ๒๕๖๐ ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุม แจ้งเรื่องการเสนอโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติงบประมาณตาม โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลนาตาล เพื่อเป็นการนำทุนไปหมุนเวียนและพัมนาอาชีพ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล