๑๔ ก.ย. ๖๐ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ องค์การบริการส่วนตำบลนาตาล ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล