จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดย นายอภิวัตร พวงพุฒ นายก อบต.นาตาล จัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงตำบลนาตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สระน้ำสาธารณะวังมน บ้านนาตาล ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
ในงานได้มีการจัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมและความกล้าแสดงออกของเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 

 ๓ พ.ย. ๖๐ ประกวดหนูน้อยนพมาศ งานลอยกระทง