๑๖ พ.ย. ๖๐ ประชาคมหมู่บ้านโนนตาล (ร่างข้อบัญญัติฯ ประปา) หมู่ที่๑๐

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านโนนตาล หมู่ ๑๐ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา
ในการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา และตอบข้อซักถามของประชาชน โดย นายสมัคร ขันสิงห์ รองนายก อบต.นาตาล พ.จ.อ.สมชิด มูลสิน รองปลัด อบต.นาตาล นายธีรพงษ์ บุญฉลวย นายช่างโยธา และ นางสาวอุไร ทาก้อน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้