๑๗ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านดอนนาม่อง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)หมู่ที่๑๑

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ ศาลากลางบ้านดอนนาม่อง หมู่ ๑๑ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา
ในการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา และตอบข้อซักถามของประชาชน โดย นายส่งศักดิ์ ศุภโคตร รองนายก อบต.นาตาล พ.จ.อ.สมชิด มูลสิน รองปลัด อบต.นาตาล นายธีรพงษ์ บุญฉลวย นายช่างโยธา และ นางสาวอุไร ทาก้อน เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้