๒๒ พ.ย. ๖๐ ประชาคมบ้านนากลาง (ร่างข้อบัญญัติฯประปา)บ้านนาสะตัง หมู่ ๗

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้ดำเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ณ วัดบ้านนาสะตัง หมู่ ๗ ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา ในการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลได้นำเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริง และส่วนเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมในร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เรื่อง การบริหารกิจการประปา และตอบข้อซักถามของประชาชน โดย พ.จ.อ.สมชิด มูลสิน รองปลัด อบต.นาตาล นายธีรพงษ์ บุญฉลวย นายช่างโยธา และ นายอนิรุต ลีพล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้