กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ส.ต.อ.จักรี คำตา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.นาตาล เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประชารัฐ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๓ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี