๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๙ ม.ค. ๖๑ ขบวนพาเหรด งานกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ครั้งที่ ๑๓