๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑๙ ม.ค. ๖๑ พิธีเปิด งานแข่งขันกีฬา อบต.นาตาลเกมส์ ครั้งที่ ๑๓