๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒๔ ม.ค. ๖๑ พิธีทำบุญตักบาตร