โครงการวันรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล เป็นประธาน เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนำเด็กและเยวชนตำบลนาตาล "โครงการ วัยรุ่นปลอดภัย ชุมชนร่วมใจเบิ่งแยง" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล