เปิด โครงการเสรอสร้างพลังชุมชนให้สดใสห่างไกลยาเสพติด

ผลงานของ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ นายอภิวัตร พวงพุฒ นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้มอบหมายให้ นายส่งศักดิ์ สุภโคตร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้เป็นประธานเปิด "โครงการเสริมสร้างพลังชุมชนให้ห่างไกลยาเสพติด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล โดย คณะกรรมการพัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ้น ตำบลนาตาล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี