๑ พ.ค. ๖๑ โครงการควบคุมและป้องกันพิษสุนัขบ้า ฯ

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ได้จัดกิจกรรมตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี