มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน

ผลงานของ : กองสวัสดิการสังคม

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนาตาล มอบทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลนาตาล จำนวน ๘ ทุน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี