๒๑ พ.ค. ๖๑ โครงการฝึกทักษะอาชีพ ฝีมือช่างตัดผม

ผลงานของ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล ร่วมกับสภาเด็กตำบลนาตาล บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนบ้านนาตาลใต้จัดกิจกรรมตามโครงการฝึกทักษะอาชีพเยาวชน ฝีมือช่างตัดผม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี