๕ มิ.ย. ๖๑ ประชุมคณะกรรมการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย

ผลงานของ : สำนักงานปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล นำโดยนายอภิวัตร พวงพุฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล จัดการประชุม คณะกรรมการเพื่อช่วยเหลื่อ ราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในพื้นที่ตำบลนาตาล ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของประชาชนและส่งผลให้ราษฏรได้รับความเดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน